O Hotnet        Regulamin        Kontakt

Regulamin HOTNETRegulamin świadczenia Usługi HOTNET przez "SLASH" KRZYSZTOF MALEC

Dział I Definicje

 

§1


Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie Usługi, lub na rzecz którego umowa została zawarta,
2. Cennik - "Cennik usługi HOTNET ",
3. Komórka organizacyjna - komórka organizacyjna "SLASH", zaangażowana bezpośrednio w obsługę Klientów, w tym do zawierania z nimi Umowy,
4. Lokal - określone w Umowie miejsce świadczenia Usługi,
5. Pakiet sprzętowy - stanowiący własność "SLASH" komplet urządzeń oddanych do bezpłatnego używania Klientowi w celu świadczenia Usługi, w skład którego wchodzi terminal abonencki, antena, płyta CD z oprogramowaniem oraz niezbędne okablowanie,
6. Regulamin - "Regulamin świadczenia Usługi HOTNET ",
7. Sieć - wszystkie urządzenia i łącza tworzące infrastrukturę techniczną "SLASH" do przesyłania informacji na odległość,
8. "SLASH"  SLASH Krzysztof Malec ul. Ks. J. Popiełuszki 16/155 01-590 Warszawa NIP 525-128-72-08
9. Umowa - "Umowa o świadczenie Usługi HOTNET " zawarta pomiędzy "SLASH" a Klientem,
10. Usługa - usługa HOTNET , tj. usługa stałego dostępu do sieci lokalnej oraz sieci Internet


Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi HOTNET

§2


"SLASH" zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i Umowy.

§3


W ramach Umowy "SLASH" zapewnia oddanie do używania Pakietu sprzętowego,

§4


Klient może złożyć zamówienie na instalację Pakietu sprzętowego przez "SLASH" lub jego upoważnionych przedstawicieli.

§5


W ramach korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest:
1. Korzystać z udostępnionego przez "SLASH" Pakietu sprzętowego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji,
2. Umożliwić służbom technicznym "SLASH" lub jej upoważnionym przedstawicielom dostęp do Lokalu w celu sprawdzenia stanu technicznego Pakietu sprzętowego w ustalonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu poinformowania o takiej potrzebie,
3. Niezwłocznie powiadomić "SLASH" o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach udostępnionego przez "SLASH" Pakietu sprzętowego oraz o przerwach w świadczeniu Usługi,
4. Nie dokonywać samodzielnie jakichkolwiek ingerencji w udostępniony przez "SLASH" Pakiet sprzętowy, który będzie naprawiany, konserwowany lub modyfikowany wyłącznie przez "SLASH" lub jej upoważnionego przedstawiciela,
5. Nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób bez ich zgody,
6. Nie umożliwiać korzystania z Usługi innym podmiotom poza Lokalem bez zgody "SLASH",
7. Nie powodować w jakikolwiek sposób zakłóceń w działaniu sieci Internet,
8. Nie udostępniać zasobów swoich komputerów do sieci Internet w szczególności programami typu P2P (np. Kazaa itp.)
9. Nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową "SLASH" lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemu "SLASH" służącego udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz Sieci.

§6


Na podstawie niniejszego Regulaminu "SLASH" ma prawo:
1. Dostępu do Lokalu w celu sprawdzenia stanu technicznego Pakietu sprzętowego w ustalonym czasie,
2. Obciążyć Klienta kosztami naprawy Pakietu sprzętowego w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek dokonania jakichkolwiek zmian konfiguracji lub zmian technicznych w udostępnionym przez "SLASH" Pakiecie sprzętowym lub uszkodzeń mechanicznych, które powstały w trakcie nieprawidłowej eksploatacji lub spowodowanych działaniem urządzeń będących własnością Klienta,
3. Dokonywać przerwy w dostarczaniu Usługi (time-out) wymagającej ponownej autoryzacji Klienta w sieci Internet
4. Wstrzymać świadczenie Usługi do czasu zaprzestania naruszeń określonych w § 6, nie narusza to jednak prawa "SLASH" do rozwiązania Umowy w trybie § 14 ust. 4.


Dział III Umowa o świadczenie Usługi

§7


1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w formie pisemnej.
2. Umowa może być zawarta w siedzibie "SLASH" lub poza nią.

§8


W imieniu "SLASH" Umowę zawiera przedstawiciel firmy SLASH.

§9


Klient nie będący stroną Umowy może być na mocy postanowień zawartych w Umowie uprawniony do korzystania z Usługi. W takim przypadku Klient zawierający Umowę będzie odpowiedzialny za należyte jej wykonywanie, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

§10


1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony wynoszący 12 miesięcy kalendarzowych.
2. Umowa zawarta na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Klient nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu, na który Umowa była zawarta.

§11


"SLASH" zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach gdy:
1. Nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi,
2. Klient zalega lub zalegał w płatnościach z opłatami na rzecz "SLASH" z tytułu świadczonych na jego rzecz innych usług .

§12


"SLASH" może uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia do wglądu dokumentów określonych w Dziale VII niniejszego Regulaminu.

§13


Umowa może być zmieniona za porozumieniem stron, w formie pisemnego aneksu. "SLASH" może wyrazić zgodę na dokonanie zmiany Umowy w innej formie.

§14


1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Klienta, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, przez pisemne oświadczenie złożone w komórce organizacyjnej "SLASH" określonej w Umowie.
2. Umowa zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony może być rozwiązana przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym jeżeli z przyczyn leżących po stronie "SLASH" Klient nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni.
3. Wypowiedzenie przez Klienta Umowy zawartej na czas określony lub rozwiązanie dokonane przez "SLASH" w trybie § 14 ust. 4 Regulaminu powoduje obowiązek uiszczenia opłaty wynoszącej trzykrotność miesięcznej opłaty abonamentowej, z zastrzeżeniem§15 ust.2
4. Umowa może zostać rozwiązana przez "SLASH" bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu, a w szczególności:
1) opóźnienia w regulowaniu opłat na rzecz "SLASH" przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia płatności określonego na fakturze VAT,
2) postanowień § 5 ust. 4 i 8

§15


1. W ciągu 7 dni roboczych od dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest zdemontować udostępniony przez "SLASH" Pakiet sprzętowy i dostarczyć go do Komórki organizacyjnej "SLASH" określonej w Umowie.
2. Instalacja udostępnionego przez "SLASH" Pakietu sprzętowego i świadczenie Usługi, w innym miejscu niż Lokal, wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy.
3. W przypadku braku możliwości zwrotu elementów Pakietu sprzętowego albo zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia w trakcie prawidłowej eksploatacji, Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę umożliwiającą odtworzenie elementów pakietu sprzętowego. Podstawę wyliczenia stanowi wartość pakietu sprzętowego wymieniona w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, pomniejszona o 1/36 tej wartości za każdy miesiąc korzystania z Usługi.
4. Kwota wymieniona w ust. 3 zostanie określona przez "SLASH" w stosownym wezwaniu do zapłaty.

Dział IV Odpowiedzialność

§16


1. "SLASH" odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłącznie w zakresie określonym w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi trwającej dłużej niż 12 godzin, Klientowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień przerwy.
3. "SLASH" gwarantuje prawidłowe działanie oprogramowania udostępnionego Klientowi w ramach Pakietu sprzętowego przez "SLASH", z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 5.

§17


"SLASH" nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet i LAN oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.

§18


"SLASH" nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:
1. Treści przekazywane podczas korzystania z Usługi,
2. Zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich danych i oprogramowania komputerów Klienta,
3. Rejestrację domen dokonywaną przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi,
4. Szkody poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi (z zastrzeżeniem § 16 ust. 2),
5. Niewłaściwe działanie systemu informatycznego Klienta spowodowane instalacją oprogramowania udostępnionego Klientowi w ramach Pakietu sprzętowego przez "SLASH"
6. Nieprawidłowe działanie terminala abonenckiego spowodowane zmianami architektonicznymi (np.: budowlami powstałymi po instalacji terminala) i środowiskowymi (np.: wzrostem drzew)
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nie funkcjonowanie sieci z powodu działania siły wyższej, decyzji władz administracyjnych lub innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Dostawcy (w tym awarii u innych operatorów i Dostawców).


Dział V Opłaty

§19


1. Klient zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Usługi zgodnie z Cennikiem.
2. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 abonamentu za każdy dzień świadczenia Usługi.

§20


1. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
2. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za okres rozliczeniowy Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Komórki organizacyjnej "SLASH" określonej w Umowie lub telefonicznie.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w urzędzie pocztowym, banku lub dokonania płatności przelewem, jeżeli płatność nastąpiła do dnia określonego na fakturze VAT lub dzień wpływu środków na rachunek "SLASH" jeżeli płatność nastąpiła po dniu określonym jako termin płatności faktury VAT.
4. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat "SLASH" nalicza odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczenia wykazywana będzie w odrębnym dokumencie finansowym (nota odsetkowa).

§21


W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6 Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 3-krotnej opłaty abonamentowej za każde udostępnione połączenie i za każdy rozpoczęty miesiąc trwania takiego połączenia.

Dział VI Reklamacje

§22


Klient może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi (w tym nieprawidłowego naliczania opłat należnych za jej świadczenie).

§23


1. Reklamacje powinny być zgłaszane do Komórki organizacyjnej "SLASH", określonej w Umowie, lub telefonicznie
2. Reklamacja dotycząca przerw w świadczeniu Usługi powinna być wniesiona w dniu, w którym Klient stwierdził wystąpienie takiej przerwy.
3. Reklamacje dotyczące wysokości naliczanych opłat muszą być wniesione w ciągu 30 dni, licząc od terminu płatności określonego w fakturze VAT zawierającej kwestionowane kwoty.
4. Reklamacja powinna zawierać:
1) numer urządzenia końcowego,
2) dane Klienta: imię i nazwisko lub jego nazwę, adres,
3) opis przedmiotu reklamacji.
5. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki organizacyjnej "SLASH"
6. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez telefon lub osobiście w Komórce organizacyjnej "SLASH" osoba przyjmująca reklamację jest zobowiązana podać swoje imię, nazwisko.

§24


1. "SLASH" rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej wniesienia.
2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
1) nazwę Komórki organizacyjnej "SLASH",
2) rozstrzygnięcie, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,
3) datę i podpis upoważnionego pracownika reprezentującego "SLASH", z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
3. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną po udzieleniu odpowiedzi Klientowi.
4. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego określonego w Regulaminie Klient ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

§25


1. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, "SLASH" wystawia fakturę korygującą i zwraca Klientowi przysługujące mu kwoty pieniężne. Kwoty takie zgodnie z życzeniem Klienta, zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaliczane na poczet przyszłych należności za Usługę.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT za czas trwania postępowania reklamacyjnego "SLASH" nie pobiera odsetek.


Dział VII Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

§26


1.Dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem i numerem)
2."SLASH" zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i informacji.


Dział VIII Postanowienia przejściowe i końcowe

§27


W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§28


1. Klient wyraża zgodę na przeniesienie przez "SLASH" praw i obowiązków wynikających z Umowy na firmę powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie z "SLASH"
2. Klient nie może bez zgody "SLASH" przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy. "SLASH" nie odmówi jednak udzielenia takiej zgody bezpodstawnie, w szczególności jeżeli beneficjantem takiego przeniesienia będzie podmiot korzystający z Lokalu.

§29


Klient jest zobowiązany do poinformowania "SLASH" o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań. W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja wysłana przez "SLASH" będzie uważana za skutecznie doręczoną.

§30


O zmianach Regulaminu lub Cennika, "SLASH" informuje Klienta z 30-dniowym wyprzedzeniem. W ciągu 30 dni od takiego zawiadomienia Klient może wypowiedzieć Umowę. W przypadku, gdy Klient nie wypowie Umowy w okresie 30 dni od takiego zawiadomienia, nowy Regulamin lub Cennik wiąże Klienta od dnia następnego po upływie 30 dni od zawiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu lub Cennika.

§31


W ramach instalacji terminala abonenckiego SLASH wykona czynności określone w cenniku.

§32


Dostawca świadczy w ograniczonym zakresie bezpłatnie usługi konsultacyjne przez telefon wyłącznie w odniesieniu do klientów, którzy wykupili abonament na korzystanie z usług sieci komputerowej HOTNET, tj. wyłącznie w odniesieniu do Klientów sieci

§33


Abonent wyraża zgodę na bezpłatne użyczenie Dostawcy swojego lokalu lub działki dla instalacji urządzeń i okablowania niezbędnych dla realizacji usług dostępowych. W przypadku gdy wymuszają to warunki techniczne Abonent zobowiązany jest zapewnić zasilanie urządzeń (220V).

O Hotnet        Regulamin        Kontakt

Pogoda i Zagrożenia

Ostrzeżenia przed burzami
Dokładna prognoza

wgraj foto

LogowanieZarejestruj się Będziesz mógł wgrywać zdjęcia do galerii i pisać na forum